Visi saka

Pēdējais mainījis Administrator 2011-06-06 17:12

Visi saka

Deja 8 pāriem
Viļa Ozola horeogrāfija un apraksts
Tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē

Deja radīta vidējās paaudzes deju kolektīviem, izmantojot etnogrāfiskās dejas "Cūkas driķos" pirmavotu. Pašreizējā horeogrāfiskajā risinājumā kā piemērotāks dejai izvēlēts nosaukums "Visi saka" - tas sasaucas ar dejā dziedāto šķelmīgo tekstu:

Visi saka, visi saka: mana sieva laiska.
- Lai ir laiska, ka tik skaista, ka tik labi dancā.

Šeit sievas laiskums jāuztver nevis kā vīra nopēlums, bet gan kā ļauzū nevalodas. Folklorā blakus darba tikumam tiek cildināts arī cilvēka ķermeniskais skaistums un dzīvesprieks. Dejā izmantoti tradicionālie latviešu deju elementi - skrējiena solis, polka, galops, lēciens ar kāju maiņu (tā sauktais "rupumsolis"), kā arī ieviestas dažas oriģinālas kustību kombinācijas. Deja iestudēta Jelgavas vidējās paaudzes deju kolektīvā "Laipa" 2000.gadā. Apvienotie deju kolektīvi deju "Visi saka" dejoja Zemgales novada Deju svētkos Bauskā, festivālā Liepājā 2001.gadā. Deja "Visi saka" iekļauta 24.Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un 14.Deju svētku deju lieluzveduma daļā "Vakars".

Pirmais gājiens
(I / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka01.png",200)
1.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka02.png",200)
2.zīm.

Dejas sākumā dejotāji izvietojušies skatuves abu malu kulisēs, kā parādīts 1.zīm. Dejai 4 ievadtaktis. Pirmās divas taktis nogaida. Nākošās divās taktīs ar 4 skrējiena soļiem, sākot ar labo kāju, uz skatuves centru izskrien 1., 4., 5., 8. meita (1.zīm.).

1.-8.t. Četras meitas, sadevušas skatuves centrā rokas dārziņā, izpilda 1.kustību.
9.-11.t. Sasitot plaukstas un sadodot labās rokas, meitas izveido mazas sudmaliņas un ar 8 skrējiena soļiem virzās pret DCV
13.-16.t. Sasitot plaukstas un ieliekot rokas sānos, meitas pagriežas ar seju DCV un ar 8 soļiem dodas līdz 2.zīm parādītajām vietām.
15.-16.t. no kulisēm izskrien otras 4 meitas un iestājas 2.zīm. parādītajās vietās.

Otrais gājiens
(I / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka03.png",200)
3.zīm.

1.-8.t. Astoņas meitas, sadevušas rokas dārziņā, izpilda 1.kustību.
9.-12.t. Sasitot plaukstas, ieliekot rokas sānos un pagriežoties ar skatu pretēji DCV, meitas skrien 8 soļus pret DCV.
13.-16.t. Sasitot plaukstas, meitas pagriežas ar skatu DCV un skrien līdz 1.zīm. norādītajām vietām.
15.-16.t. laikā puiši izskrien ar 4 plašiem soļiem no kulisēm un izveido pusloku ap meitām (3.zīm.)

Trešais gājiens
(II / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka04.png",200)
4.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka05.png",200)
5.zīm.

Cūkas driķos, cūkas driķos
Ar visiemi sivēniem.
Ejat bērni, dzenat ārā,
Lai neķēza labībā

1.-8.t. Meitas, sadevušas rokas skatuves centrā dārziņā, izpilda 2.kustību. Puiši puslokā izpilda 3.kustību.
9.-12.t. Meitas, bēgot no puišiem un sākot no skatuves priekšplāna, skrien uz abām skatuves malām un tālāk uz dibenplānu (4.zīm.). Meitas bēgot var iespiegties. Rokas brīvi.
13.-16.t. Meitas dibenplānā pagriežas pret skatuves vidu un turpina skriet uz priekšu (4.zīm.) līdz nonāk 5.zīm. parādītajās vietās.
Puiši arī turpina virzīties, kā parādīts 4.zīm., gājiena beigās nostājas pretī meitām (5.zīm.)

Ceturtais gājiens
(III / 16 t.)

1.t. Puiši sparīgi palecas uz abām kājām (akcents pret grīdu). Rokas sānos.
2.t. Meitas ar palēcinu atbild puišiem.
3.-4.t. Ar 3 pārlēciena soļiem visi apgriežas uz vietas pa labi.
5.t. Lec meitas
6.t. Lec puiši.
7.-8.t. Visi ar 3 pārlēciena soļiem pagriežas pa labi.
9.-10.t. Ar 4 skrējiena soļiem, sākot ar labo kāju, dejotāji pa pāriem apgriežas labo elkoņu satvērienā.
11.-12.t. Nonākot savās vietās, dejotāji ieliek rokas sānos un ar 4 soļiem katrs apgriežas uz vietas pa labi.
13.-14.t. Dejotāji, sākot ar labo kāju, ar 4 soļiem apgriežas uz vietas kreiso elkoņu satvērienā.
15.-16.t. Katrs dejotājs, ieliekot rokas sānos, ar četriem soļiem apgriežas pa kreisi.

Piektais gājiens
(III / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka06.png",200)
6.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka07.png",200)
7.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka08.png",200)
8.zīm.

1.-8.t. Atkārto IV gājiena 1.-8.t. darbības.
9.-12.t. Dejotāji, sasitot plaukstas un sadodot rokas, izveido mazās sudmaliņas un virzās, kā parādīts 6.zīm. (skatuves labajā malā DCV, kreisajā malā - pret DCV).
13.-16.t. Meitas skrien, kā parādīts 7.zīm. uz skatuves dibenplānu un izveido 2 līnijas (8.zīm.)
Puiši pa diviem kopā apskrien viens ap otru mazu aplīti (7.zīm. un izveido 2 līnijas priekšplānā (8.zīm.)

Sestais gājiens
(II / 16 t.)

Visi saka, visi saka:
Mana sieva laiska,
Lai ir laiska, ka tik skaista,
Ka tik labi dancā.

#abspicture("dejas/VisiSaka09.png",200)
9.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka10.png",200)
10.zīm.

1.-8.t. Puiši priekšplānā līnijās izpilda sekojošas darbības:
1.t. Piesitot diagonāli sānis labo kāju, vienlaicīgi atver sānis labo roku un nosauc: "Visi saka".
2.t. Piesit kreiso kāju, atver sānis kreiso roku, nosauc: "Visi saka".
3.-4.t. Rokas nolaiž lejā, augums vērsts uz priekšu, nosauc: "Mana sieva laiska".
5.-6.t. Vēlreiz nosaucot: "Visi saka, visi saka", - puiši šoreiz vispirms piesit kreiso pēc tam labo kāju un vienlaicīgi atver kreiso, labo roku.
7.-8.t. Atkārto 3.-4.t. darbības
1.-8.t. Meitas dibenplānā izpilda sekojošas darbības:
1.t. Solis pa labi, pēc tam piesit kreiso kāju.
2.t. Solis pa kreisi, pēc tam piesit labo kāju.
3.t. Turpinot soļu darbību, pakrata pret puišiem labās rokas pirkstu
4.t. Turpinot soļu darbību, pakrata pret puišiem labās rokas pirkstu.
5.-8.t. Meitas turpina 1.-4.t. darbības.
9.-12.t. Puiši griežoties pa kreisi, ar 8 soļiem dodas pie meitām (9.zīm.)
Meitas 9.-10.t. laikā 4 reizes sasit plaukstas, pēc tam 11.-12.t. pagriežas ar skatu pret pienākošiem puišiem.
13.-16.t. Dejotāji pa pāriem slēgtajā aptvērienā ar polku griezienā pa labi dodas uz skatuves priekšplānu (10.zīm.)

Septītais gājiens
(I / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka11.png",200)
11.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka12.png",200)
12.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka13.png",200)
13.zīm.

1.-8.t. Dejotāji pa pāriem slēgtajā satvērienā izpilda 1.kustību.
9.-10.t. Priekšējā līnija pa pāriem veido vārtiņus, otrās līnijas pāri lien, - ar 4 soļiem līnijas apmainās vietām (12.zīm.)
11.-12.t. Dejotāji pa pāriem labo elkoņu satvērienā ar 4 soļiem izpilda pusapgriezienu (nonāk pretējās vietās)
13.-14.t. Veidojot atkal vārtiņus, līnijas dodas uz savām sākuma vietām.
15.-16.t. Skatuves labajā malā 6. un 8. pāris izpilda pusapgriezienu labo elkoņu satvērienā, bet 5. un 7. pāris, tikai pieejot un sadodot rokas, izveido 2 dārziņus, kā parādīts 13.zīm.
Skatuves kreisajā malā pusapgriezienu izpilda 1. un 3. pāris un kopā ar 2. un 4. pāri izveido 2 dārziņus (13.zīm.)

Astotais gājiens
(I / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka14.png",200)
14.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka15.png",200)
15.zīm.

1.-8.t. Dejotāji, 4 dārziņos sadotās rokās (13.zīm.) izpilda 1.kustību.
9.-12.t. Sasitot plaukstas izveido 4 mazās sudmaliņas, kā parādīts 14.zīm., un ar skrējiena soļiem, sākot ar labo kāju, virzās ar bultām norādītajā virzienā.
13.-16.t. Turpinot tajā pašā virzienā, puiši iziet skatuves malās, meitas skatuves centrā izveido dārziņu (15.zīm.)

Devītais gājiens
(II / 16 t.)

Cūkas driķos, cūkas driķos
Ar visiemi sivēniem
Ejat bērni, dzenat ārā
Lai neķēza labībā

#abspicture("dejas/VisiSaka16.png",200)
16.zīm.

1.-8.t. Meitas, tāpat kā III gājienā, skatuves centrā dārziņā izpilda 2. kustību
Arī puiši, tāpat kā III gājienā, izpilda 3,kustību, tikai tagad nevis puslokā, bet skatuves malās (15.zīm.)
9.-12.t. Puiši, "dzenot" meitas uz āru, dodas ar 4.kustību uz skatuves centru un , pagriežoties pusapgriezienu pa labi, izveido apli ar muguru pret centru.
Meitas, bēgot no puišiem, skrien no centra uz āru, pēc tam sagrupējas pa divām katrā skatuves stūrī.
13.-16.t. Meitas pa divām katrā skatuves stūrī apiet aplīti viena ap otru un nostājas ar seju pret skatuves centru. Rokas sānos.
Puiši skatuves centrā aplītī ar seju uz āru 4 reizes sasit plaukstas, pēc tam ar 4 soļiem, sākot ar kreiso kāju, dodas pie meitām.

Desmitais gājiens
(IV / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka17.png",200)
17.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka18.png",200)
18.zīm.

1.-4.t. Dejotāji pa pāriem slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām (17.zīm.), sākot ar ārējām kājām virzās ar plašu skrējiena soli DCV.
5.-8.t. Turpinot skrējiena soli, nepārskaitļa pāri dodas uz centru un apiet aplīti pa kreisi (18.zīm.)
Pārskaitļa pāri vēl turpina virzīties DCV, pēc tam apgriežas uz vietas pa kreisi (18.zīm.). 8.t. beigās pāri ir samainījušies vietām.
9.-16.t. Turpinot virzīties kā 1.-8.t., pāri nonāk atkal savās vietās un nostājas, kā parādīts 19.zīm.

Vienpadsmitais gājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka19.png",200)
19.zīm.

1.-8.t. Dejotāji pa pāriem, sākot, kā parādīts 19.zīm., izpilda 5.kustību. 8.t. beigās puiši ir apļa ārpusē.
9.-16.t. Atkārtojot vēlreiz 5.kustību, puiši atgriežas atkal apļa centrā.

Divpadsmitais gājiens
(IV / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka20.png",200)
20.zīm.
#abspicture("dejas/VisiSaka21.png",200)
21.zīm.

1.-4.t. Puiši, atrodoties apļa iekšpusē ar muguru pret centru, sadod rokas ar meitām (20.zīm.). Šādā satvērienā aplī dejotāji ar 7 piezemētiem, ātriem galopa soļiem virzās 1/2 apli DCV. Nobeigumā palēciens uz abām kājām.
5.-8.t. Dejotāji pa pāriem griežas uz vietas ar 8 palēciena soļiem labo elkoņu satvērienā.
9.-12.t. Galops DCV, kā 1.-4.t.
13.-16.t. Dejotāji, apgājuši veselu apli, atkal griežas ar palēciena soli labo elkoņu satvērienā. Gājiena beigās pēc grieziena puiši paliek apļa ārpusē, kā parādīts 21.zīm.

Trīspadsmitais gājiens
(V / 16 t.)

#abspicture("dejas/VisiSaka22.png",200)
22.zīm.

1.-8.t. Dejotāji pa pāriem izpilda 5.kustību (21.zīm.). 8.t. beigās puiši atrodas apļa iekšpusē.
9.-16.t. Vaļējā satvērienā, sadotās rokas soļu ritmā šūpojot uz priekšu un atpakaļ, dejotāji ar palēciena vai skrējiena soli aizdejo kulisēs (22.zīm.)

Kustību apraksts

Mūzikas taktsmērs 2/4.

1.kustība
Mūzikas I daļa
Kustību izpilda 8 t.

1.t. Palēcienā izliek uz priekšu labo kāju
2.t. Palēcienā izliek uz priekšu kreiso kāju
3.-4.t. Izpilda 3 ātrus palēcienus, izliekot uz priekšu pārmaiņus labo, kreiso, labo kāju.
5.-8.t. Kustība turpinās, tikai tagad sāk ar pretējo kāju, izliekot vispirms uz priekšu kreiso kāju.

2. kustība
Kustību izpilda meitas 4 t.

Meitas sadevušas rokas dārziņā.

1.t. "Viens" - neliels solītis pa labi ar labo kāju.
"Divi" - kreiso kāju ar nelielu piesitienu pieliek blakus labajai.
2.t. "Viens" - solītis pa kreisi ar kreiso kāju.
"Divi" - labo kāju ar nelielu piesitienu pieliek blakus kreisajai. Dejotāju agugums 1.-2.t. laikā noliekts uz priekšu, rokas sadotas lejā.
3.t. Ar 2 soļiem uz vietas (labā, kreisā kāja) augumu iztaisno, sadotās rokas paceļ.
4.t. Ar 2 soļiem uz vietas sadotās rokas nolaiž, augumu atkal noliec uz priekšu.

3.kustība
Mūzikas II daļa
Kustību izpilda puiši 8 t.

Kustības sākumā rokas sānos

1.t. Piesitiens pa labi ar labo kāju, vienlaicīgi labo roku akcentēti atver sānis.
2.t. Piesitot kreiso kāju, sānis atver kreiso roku.
3.-4.t. Ar trīs pārlēciena soļiem, sākot ar labo kāju, puiši izpilda apgriezienu uz vietas pa labi. Rokas sānos.
4.-8.t. Kustību turpina, sākot ar kreiso kāju un griežoties pa kreisi.

4.kustība
Kustību izpilda tikai puiši 2 t.

Kustības sākumā rokas brīvi.

1.t. Solis uz priekšu ar labo kāju. Vienlaicīgi izpilda arī nelielu vēzienu ar labo roku uz priekšu, pēc tam sānis, saucot: "Uš!". Augums nedaudz noliekts uz priekšu.
2.t. Solis ar kreiso kāju, vienlaicīgi vēziens uz priekšu - sānis ar kreiso roku un sauciens "Uš!".

5.kustība
Mūzikas V daļa
Kustību izpilda pa pāriem 8 t.

Kustības sākumā ar skatu viens pret otru, rokas sānos.

1.t. Polkas solis ar labo kāju uz priekšu diagonāli pa labi (19.zīm.), vienlaicīgi griezienā pa labi.
2.t. Turpinot griezienā pa labi, izpilda polkas soli ar kreiso kāju, partneri nonāk pretējās vietās.
3.-4.t. Turpinot 1.-2.t. darbību, dejotāji atgriežas savās sākuma vietās
5.-6.t. Sadodot labās rokas un turpinot polkas solī, dejotāji mainās vietām. Meita izgriežas pa labi zem sadotajām rokām. Puisis ar meitu, neatlaižot sadoto roku un pārejot pretējā vietā, izpilda puspagriezienu pa kreisi, 5.t. mainās vietām, 6.t., sadotās rokas neatlaižot, partneri augumus atliec, attālinās.
7.-8.t. Rokas ieliekot sānos, katrs dejotājs ar 2 polkas soļiem apgriežas uz vietas pa labi.

Tagi:
Izveidojis Kalvis Apsītis 2008-02-06 21:01
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation