Web'a tehnoloģiju praktikums

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Web'a tehnoloģiju praktikums

Priekšvārds
Par informātikas mācīšanu   Priekšzināšanas informātikā   Kā ievākt informāciju   Jaunais mācību plāns  
Ievads
Kursa instalācijas

 

1.modulis: Statiski dokumenti un marķēšana
HTML pārskats
HTML versijas   HTML vispārīgā sintakse   HTML un XHTML salīdzinājums   Nepilnīgs HTML marķējums   HTML galvas elementi   HTML bloku elementi   HTML saraksti   HTML tabulu elementi   HTML speciālie plūsmas elementi   HTML frāžu izcēlumi   HTML un dokumentu kodējums   Ruby teksts  
HTML formas
Teksta ievade formās   Izvēļu saraksti formās   Radiopogas un izvēles rūtiņas   Pogas formās   Failu augšuplāde   Citi formu elementi   Formu saskarnes uzvedība   Formu nosūtīšana  
CSS pārskats
Prezentācijas marķējuma trūkumi   Vienkārši selektori   'id' un 'class' atribūti   Pseidoklases   CSS piesaiste dokumentam   Fonti   Krāsas   Robežas un maliņas   Garuma mērvienības
2D grafika un SVG
Rastra grafika   Rastra attēlu apstrāde   Vektorgrafika   SVG ievads   Teksta attēlošana SVG   Ģeometriskas figūras   Koordinātu pārveidojumi   SVG elementu pozicionēšana ar CSS  
Validācija, XHTML un preprocesori
HTML validācijas pārskats   DTD gramatikas   HTML validācijas rīki   Strukturāli pareizs XHTML   XHTML pieraksta likumi   XHTML transformācijas   HTML ģenerācija ar preprocesoru  
Informācijas marķēšana - teorija un prakse
Marķēšanā lietotās struktūras   3 marķēšanas līmeņi   AJAX-stila dokumenta struktūra   Navigācijas lietojumi   Slikta HTML zelta likumi  

 

2. Modulis: Klienta puses programmēšana
JavaScript pārskats
JavaScript iekļaušana HTML   JavaScript leksēmas   JavaScript tipi   JavaScript operatori   Vadības komandas   Funkcijas  
Notikumi
Pārlūkprogrammu logi   Šķērsdomēnu skriptošana   Peļu notikumi   Vilkšanas notikumi   Klienta puses formas  
Dokumentu Objektmodelis

 

3. Modulis: Datortīkli un datubāzu sistēmas
Tīklošanās ievads
TCP/IP slāņi   IP adreses un DNS   TCP un UDP porti   URL adreses  
HTTP protokols, Web'a serveri
HTTP pieprasījumi   HTTP atbildes   HTTP statuskodi   GET un POST metodes   Sīkdatnes   Starpniekserveri  
Datubāzu pārskats
Relāciju datubāzes   Datubāzu normalizācija   MySQL datubāzes administrēšana  
SQL valoda
Komanda 'CREATE TABLE'   Komanda 'INSERT INTO'   Komanda 'SELECT'   Komanda 'DELETE'   Komanda 'UPDATE'   Komanda 'CREATE INDEX' Komanda 'ALTER TABLE'   Komanda 'DROP TABLE'  

 

4. Modulis: Servera puses programmēšana
Javas pārskats
Izpildes vide JRE   Izstrādes vide JDK   Vienkāršas programmas piemērs   Operatoru pārskats   Operatori ar blakusefektiem   Īsslēguma loģiskie operatori   Masīvi   Tipi   Tipu pārveidojumi   Mainīgo deklarācijas   Komanda 'if'   Komanda 'switch'   Ciklu komandas   Komandas 'break', 'continue'   Darbības ar String mainīgajiem
JDBC
Servleti
Servletu arhitektūra   Vienkāršs servlets   Kā kompilēt un darbināt servletu  
JSP
Atskaišu ģenerācija
Serveru drošība
Bāzes autentikācija   Programmējamā autentifikācija   CHAP protokols  
Web'a sociālie aspekti
Autortiesības   Privātās dzīves neaizskaramība   Metainformācija un Web'a marketings  

 

Noslēgums
Pielikumi
Skaitļi, biti, operācijas
Binārā un heksadecimālā skaitīšanas sistēma   Papildkods   Izteikumi un Būla vērtības   Būla operācijas   Bitveida operācijas  
Kodējumi
Baltic Windows kodējums   UTF-8 kodējums  
Regulāras izteiksmes
Simboli un simbolu kopas   Konkatenācijas un alternācijas   Daudzkāršojumi   Iekavu salikšana   Lietojums atbilstībai un aizstāšanai   Piemēri  
Grafi
Neorientēti grafi   Orientēti grafi   Koki   Virsotņu attiecības kokā   Koku lietojumi  
Datu struktūras
2D koordinātes
Vektori   Homogēnās koordinātes   Koordinātu transformācijas  
Formālo valodu gramatikas
Alfabēti   Formālās valodas   Bezkonteksta gramatikas   Bezkonteksta gramatiku paplašinātā sintakse   Piemērs - Javas specifikācija  
PHP pārskats
HTML šabloni ar PHP   PHP leksēmas   Datu tipi   Masīvi   Mainīgie   Vides parametri   HTTP sākumposmi un sīkdatnes   Formu datu apstrāde   Saskarne ar MySQL datubāzi  
Programmēšanas valodu teorija
Vēsturisks pārskats   Galvenās programmēšanas paradigmas   Imperatīvas valodas un to atšķirības   Funkcionālā programmēšana   Loģiskā programmēšana   Dažas citas pieejas   Valodu universalitāte   Javas raksturojumi  
Nodarbību vadītājiem
Uzdevumu skices

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-13 01:05
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation