Būla operācijas

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:40

Būla operācijas

No izteikumiem ar loģisko operāciju palīdzību var veidot citus izteikumus. Visbiežāk lietotās loģiskās operācijas ir loģiskā konjunkcija, ko programmēšanā apzīmē ar &&, loģiskā disjunkcija, ko apzīmē ar ||, "izslēdzošais VAI" jeb XOR (šai operācijai valodā Java nav apzīmējuma), un loģiskā negācija, ko apzīmē ar !. Tās var aprakstīt ar šādām tabulām:

true && true = true true || true = true
true && false = false true || false = true
false && true = false false || true = true
false && false = false false || false = false

true XOR true = true ! true = false
true XOR false = false ! false = true
false XOR true = false
false XOR false = true

Piemēram, "x>0 && x<1" ir patiess tikai tad, ja vienlaikus "x>0" UN "x<1", t.i. x pieder vaļējam intervālam (0,1). Izteikums "'Tagad ir ceturtdiena' || 'tagad ir pēcpusdiena'" ir patiess ceturtdienās visu dienu un visu citu dienu pēcpusdienās. Izteikums "!(x%7 == 0)" ir patiess tad, ja x nedalās ar 7, t.i. tad, kad ir aplams apgalvojums "x dod atlikumu 0 dalot ar 7". 

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-01 19:38
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation