Ievads

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:38

Ievads

Informācijas tehnoloģijas sabiedrībai paver jaunus apvāršņus. Datus uzglabā un apstrādā ne vien papīra formā, bet arī datoros un datortīklos. Šādu būtisku pavērsienu var salīdzināt ar decimālo skaitīšanas sistēmu (kopš 10.gs.) un grāmatu iespiešanu (15.gs.). Atsevišķu indivīdu un arī sabiedrību labklājība un konkurētspēja ir atkarīga no prasmēm izmantot datorizācijas iespējas, piemēram 

  • uzlabotā informācijas iegūšanā, saglabāšanā un sistematizācijā, 
  • zināšanu darba (knowledge work) nozīmes pieaugumā
  • telekomunikācijās un citā cilvēku saziņā
  • cilvēku valodu un formālu sistēmu savstarpējā saistīšanā, uzlabojot iespēju saprasties dažādu valodu un dažādu nozaru pārstāvjiem. 

Mūsdienu datorzinātņu teorija ir veidojusies galvenokārt angļu valodā. Tomēr valodas pašpietiekamībai un tautas kultūrai ir būtiski nozīmīgākās teorijas izklāstīt dzimtajā valodā. Pirmkārt, tās kļūst vieglāk apgūstamas tiem, kuri pietiekami dziļi nepārvalda svešvalodas, Otrkārt, tās var labi iekļauties tautas garīgajā dzīvē. 

Tādēļ, lai panāktu latviešu tautas sekmīgu garīgu attīstību un varētu sniegt zināmu teorētisku nodrošinājumu vismodernākajām ražošanas un citām dzīves nozarēm nozarēm, ir svarīgi lai datoru sniegtās iespējas pietiekami labi apgūtu plašas sabiedrības aprindas. Datorus dažādām vajadzībām spēj izmantot bērni jau no pirmsskolas vecuma. Taču mērķtiecīgai programmēšanai vēlama vismaz laba pamatskolas izglītība, it īpaši iepazīšanās ar algebrisku izteiksmju pārveidojumiem un loģiskas secināšanas principiem. Sekmīgai programmēšanai vēlama vispārīga vidējā izglītība. 

Atsevišķajam jaunietim prasme labi programmēt paver plašas iespējas uzlabot sekmes jebkurā citā darbības nozarē, bet dod arī iespējas strādāt kvalificētu, labi atalgotu darbu IT nozarē. Tādēļ IT zinību apgūšanai izlietotās pūles tiek dāsni atalgotas.

Tā kā latviešu valodā vēl nav pietiekami daudzveidīgu mācību līdzekļu, uzskatām par nepieciešamu sniegt palīdzību. Kursa autori priecāsies, ja tas kādam atvieglos ceļu pie programmēšanas. 

  1. Jautājuma vēsture. 
  2. Nodaļu satura īss izklāsts 
  3. Grāmatas struktūra, izmantotie apzīmējumi.
  4. Priecāsimies par norādījumiem uz neprecizitātēm. 
Tags:
Created by VilnisZarins on 2008-04-13 13:44
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation