JavaScript operatori

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:39

JavaScript operatori

Atkarībā no izteiksmju argumentiem, JavaScriptā ir gan aritmētiskie, gan loģiskie operatori. To pieraksts un uzvedība lielā mērā sakrīt ar C++ un Java operatoru uzvedību.

Aritmētiskie operatori

Skaitliskās leksēmas:

99
0xFF = 255
077 = 63
.5 = 0.5
3E8 = 300000000
1E-11 = 1e-11

Operatori tie paši kas C/C++ vai Javā.

=Mainīgajam piešķir izteiksmia = 5;
+=Mainīgajam pieskaita (konkatenē) izteiksmia += 5;
-=No mainīgā atņem izteiksmia -= 5;
*=Mainīgajam piereizina izteiksmia *= 5;
/=Mainīgo dala ar izteiksmia /= 5;
%=Mainīgo aizstāj ar atlikumua %= 5;
++Mainīgajam pieskaita 1a++;
Mainīgajam atņem 1a;

2.5 + 2.5 = 5
1000000000 * 1000000000 = 1000000000000000000
1 / 7 = 0.142857142857142857
17 % 3 = 2
"Java" + "Script" = "JavaScript"

Loģiskie un salīdzināšanas operatori

a == b    a <> b
a < b    a > b    a <= b    a >= b
(a == b) && (c == d)
(a == b) || (c == d)
!(a == b)

&Bitu UN (Bitwise AND)
|Bitu VAI (Bitwise OR)
^Bitu izslēdzošais VAI (Bitwise XOR)
<<Nobīde pa kreisi (Shift left)
>>Nobīde pa labi (Shift right)

0x55&0x33=0x11=17
0x55|0x33=0x77=119
0x55^0x33=0x66=102
17<<2=68
17>>2=4

JavaScript izteiksmes

Java operatoru precedence izteikta šajā tabulā

1-,+(unārie),~(bitu NE), !(loģiskais NE), ++,--
2*,/,% (reizināšana, dalīšana, atlikums)
3+,- (binārā saskaitīšana, atņemšana)
4<<, >> (nobīdes)
5=, < ... (salīdzināšanas)
6& (bitu UN)
7^ (bitu izslēdzošais VAI)
8| (bitu VAI)
9&& (loģiskais UN)
10|| (loģiskais VAI)
11cond ? exp1 : exp2 (izvēles izteiksme)
12=, += (piešķiršanas)
13, (izteiksmju savirknējums)

Izteiksmju rēķināšana

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-05-03 10:53
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation