Priekšvārds

Last modified by superadmin on 2018-01-12 20:37

Priekšvārds

Mācību kurss Web'a tehnoloģiju praktikums sniedz prasmes Web'a satura un lietojumprogrammu uzbūvē, māca par datortīkliem un servera programmatūru saistībā ar Web'u. Kursā noskaidrojam Web'a tehnoloģiju sadarbības mehānismus un apgūstam atklātā pirmkoda produktu integrāciju. Kurss sniedz nepieciešamās priekšzināšanas arī patstāvīgai Web lietotņu izstrādei. Ieteicamais kursa ilgums - 10 dienas pa 3 stundām; apmēram pusi laika aizpilda praktiskie darbi

Kursa auditorija

Šis kurss domāts studentiem, jauniem izstrādātājiem un Web'a dizaineriem. Vēlams, lai pirms kursa apguves klausītājiem jau būtu priekšzināšanas HTML (Hiperteksta Marķēšanas Valodā) publicēšanā un ieinteresētība apgūt tehnoloģijas, kas vajadzīgas lai attēlotu informatīvu saturu Web'ā kā arī konfigurētu un pielāgotu dažādas Web'a lietotnes. Tie, kuri vēl nav saskārušies ar HTML, var iepazīties ar ievadmateriālu, piemēram, LIIS Web lapu veidošanas rokasgrāmata.

Priekšnoteikumi

Lai šo kursu varētu sekmīgi apgūt, studentiem būtu jāprot:

 • Veidot HTML dokumentus un hipersaites starp tiem
 • Formatēt dokumentus, piemēram, ar MSWord.
 • Lietot datubāzes
 • Lietot Internetu: pārlūkprogrammas, e-pasts
 • Saprast programmēšanas pamatkonstrukcijas: nosacījuma operatori, cikli, masīvi, ievade/izvade
 • Pazīt matemātikas jēdzienus vidusskolas kursa apjomā; nepieciešamās iemaņas - citas skaitīšanas sistēmas, patiesi un aplami apgalvojumi, koordinātes plaknē un telpā

Šī kursa sekmīgai apguvei NAV nepieciešamas plašas priekšzināšanas programmēšanā; kursa laikā studentiem reizēm būs jāorientējas nelielās programmās un tās jāmodificē pēc priekšrakstiem. Kurss iepazīstina ar dažādu tehnoloģiju principiālajām iespējām un raksturīgākajiem lietojumu piemēriem.

Kurss iecerēts arī kā sagatavošanās citiem kursiem - "XML un XSLT tehnoloģiju pamati" (vēl nav ievietots), "Ievads datortīklos un TCP/IP uz Linux platformas" (sk. TCP/IP, Linux tīklošanās), kā arī "Programmēšanas valoda Java" (sk. http://www.webkursi.lv/java-eim/de/index_java.html). 

Kursa motivācija

Web programmēšana ir jauna nozare un tajā ir ļoti nelielas izglītītošanas tradīcijas. Web aplikāciju veidošanā piedalās gan satura veidotāji, gan programmētāji, gan dizaineri, gan priekšnieki un palīgpersonāls. Mūsu kurss ir domāts programmētājiem, kuriem ir interese gan par visaptverošām koncepcijām, gan par tehniskām detaļām.

Web programmēšanas apmācību sarežģī situācija, kad izstrādātājam ir jāzin vairākas programmēšanas un datu apstrādes valodas ("tipiska kombinācija": HTML dokumentu apstrādei, CSS dokumentu stilam, JavaScript klienta puses scenārijiem, Flash vai SVG grafikai un animācijām, TCP/IP un HTTP tīkla saziņai, SQL datubāzu pieprasījumiem, Java vai PHP servera puses programmēšanai). Saskaroties ar dažiem specializētajiem Web dizaina un izstrādes rīkiem, var rasties maldīgs priekšstats, ka Web programmētājs var sekmīgi strādāt kaut kādā integrētā vidē, nezinot šo valodu pamatus.

Šis kurss cenšas dot orientierus dažādajās Web valodās, rūpēties par to, lai izstrādātājam būtu pamatzināšanas par katru no tām, un par šo valodu sadarbības iespējām, t.i. piedāvāt savdabīgu Web programmēšanas "kopsaucēju". Pēc tam, atbilstoši sava darba specifikai Web programmētāji var detalizēti iepazīties sev visvairāk nepieciešamajām tehnoloģijām, vajadzības gadījumā apzināti izvēloties arī komerciālus rīkus, kuri prasmīgu cilvēku rokās reizēm darbu tiešām padara ražīgāku.

Šajā kursā uzsvērtas ilglaicīgās vērtības - valodu standarti un specifikācijas. Izmantoti ļoti vienkārši bezmaksas rīki, kuri akcentē skaidru izpratni par notiekošo darbu. Vienlaikus kurss demonstrē, ko var izdarīt ar šiem bezmaksas (bieži vien pat platformneatkarīgajiem) risinājumiem, lai demonstrētu Open Source kustības sasniegumus, kuri bieži var apmierināt pat visprasīgākos lietotājus.

Šī kursa laikā iegūstamās prasmes

 1. Apstrādāt HTML dokumentus, mainīt tiem stilu
  1a. Atpazīt pareizi izveidotu HTML, zināt svarīgāko elementu un atribūtu nozīmi. Prast ievietot dokumentos speciālos simbolus.
  1a. Pārzināt CSS deklarāciju principus un prioritāšu likumus. Saprast selektoru sintaksi. Zināt svarīgākos atribūtus un to iespējamās īpašības.
  1a. Pārzināt vektorgrafikas un rastra grafikas iespējas un atšķirības.
 2. Lietot klienta puses JavaScript
  1a. Zināt valodas JavaScript pamatkonstrukcijas un tās lietojumu pārlūkprogrammas notikumu un formu apstrādei.
  1a. Zināt regulāru izteiksmju sintaksi. Prast izveidot un lietot regulāras izteiksmes formu validācijā.
  1a. Saprast JavaScript un HTML/CSS DOM mijiedarbību (Dinamisko HTML); apzināties DHTML pamatiespējas veidojot lietotāja grafiskās saskarnes komponentus un navigācijas elementus.
 3. Tīklošanās un datubāzes
  1a. Saprast Internet komunikācijas principus: HTTP. URL adreses, MIME tipi. Prast konfigurēt Web serveri.
  1a. Zināt MySQL klienta/servera datubāzu vadības sistēmas galvenās īpašības, prast to konfigurēt.
  1a. Prast veidot SQL pieprasījumus jeb vaicājumus.
 4. Javas servleti un JSP
  1a. Zināt valodas Java tipus un pamatkonstrukcijas, izņēmumus, references un atmiņas mehānismu, datu struktūras, ievades/izvades klases, JDBC.
  1a. Prast konfigurēt Web serveri Javas servletiem un JSP, lietot servletus HTML ģenerēšanai, formu apstrādei, datubāzu aplikācijās. Klienta sesijas uzturēšanas paņēmieni HTTP gadījumā.
  1a. Pārzināt vienkāršākos Web drošības risinājumus - bāzes autentifikāciju un lietotāja reģistrēšanos.

Pateicības

Kurss pašreizējā formā izveidojās pateicoties daudzu cilvēku atbalstam - gan morālam, gan ļoti praktiskam. Paldies Jānim Bārzdiņam (Zinātņu Akadēmija, LU Datorzinātņu maģistratūra), Mārim Vītiņam (a/s DATI), Artai Birumai (DataPro) par idejām, plānojot Web mācības dažādām auditorijām. Paldies Gunāram Rodinam par valodas SQL konspektiem un Edgaram Kurpniekam par XSL/FO konspektiem, kuri ir izmantoti kursa materiālos. Paldies a/s DATI apmācību kursu dalībniekiem, kurus konsultējot, radās mācību materiālu lielākā daļa, kā arī pati Web programmēšanas apmācību koncepcija.

Tags:
Created by Kalvis Apsītis on 2008-04-13 01:07
    
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 6.4 - Documentation